Bakgrundshistoria 2010–2018

2010–2016

Stormnatten var en avgörande stund i kampen mot kaosvarelserna, men det var inte slutet på slitningarna mellan de olika monstrum grupperna och de mänskliga vittnena. Århundraden av stridigheter och blodiga konflikter kunde inte ignoreras. Snart var man åter tillbaka i en strid på liv och död. I centrum av kampen denna gång var demonens kista.

Kistan, som varit demonens fängelse, hade efter århundraden absorberat tillräckligt av demonens kaoskrafter för att i sig bli ett kraftfullt och starkt korrumperat föremål. Samtliga fraktioner såg möjligheter i att använda kistan för egna ändamål.

Vittnena var de första som förvaltade kistan efter Stormnatten. De konfronterade magiker, vampyrer och väsen som kunde kallas odöda, men lyckades nätt och jämt skydda föremålet. Att skydda kistan var en uppgift som snabbt blev dyrt och dödligt för många. Kampen om kistan lyckades dock ena dem och göra vittnena starkare. Slutligen fick ändå vampyrerna tag på kistan, men till ett mycket högt pris.

Stridigheterna skulle ha fortsatt ännu i flera år, men det hela vände när Nova Sirén återvände till Finland. Hon hade tidigare kallats ”det gråtande vittnet”, med anledning av hennes djupa sorg över sin döda livskamrat Meya. Det var allmänt känt att detta mänskliga vittne, med förmågan att hela alla omkring sig, inte kunde göra något för att lindra sitt eget lidande. Men hon lyckades ena de stridande grupperingar och en skör fred uppstod. Grupperingarna fick även ett gemensamt mål: att skydda kistan från att falla i fel händer. Gemensamt gjorde man ett avtal med fae-väsendena om att föra in kistan i Fae i utbyte mot ett stor löfte. Detta löfte har det däremot hållits tyst om eftersom samtliga parter ingått ett löfte om tystnad. Där skulle den förvaras tills det att man kunde komma på ett sätt att förstöra eller försegla kistan permanent.

Nova lyckades också övertyga både vittnen och monstrum om att det fanns en möjlighet till samexistens. Man gjorde en skriftlig överenskommelse, ett dokument som kallas Pax Noctum: Midnattsdeklarationen, enligt vilket de övernaturliga grupperna fae, vittnen, vampyrer och varulvar skulle lösa gemensamma problem med gemensamma krafter. Besluten skulle fattas i ett Råd, där de mest framstående individerna från respektive gruppering skulle delta. Enligt deklarationen grundades också en styrka bestående av framstående kämpar från alla grupperingar, vars uppgift skulle vara att hålla ordning i den undre världen och se till att vanliga människor inte fick kännedom om det övernaturligas närvaro. Styrkan fick namnet WATCH (Watchers Against Transcendental Conflicts and Hexes).

Både Rådet och dess fredsbevarande styrka WATCH fick genast mycket att göra, efter att Nova Sirén åter lämnat dem och rest utomlands. En turbulent tid följde, där Rådets politik och en och annan upprorsmakare gjorde natten osäker för hela det övernaturliga folket. Mest nämnvärt var kuppförsöket av en vampyr vid namn Monica von Jägerskiöld, något som kunde ha slutat i en våldsam explosion under Rådets kammare. Det avvärjdes i sista ögonblicket och WATCH slog hårt mot von Jägerskiöld och hennes anhängare. Hon avrättades på bål och Rådet röstade, trots vampyrernas protester, för att beslagta vampyrernas egendomar i Österbotten och se till att vampyrerna inte kunde använda sina kontakter till att någonsin hota Rådet igen.

Samtidigt anlände en ny varulv till Finland. Hans namn var Wilk Straszny och i enlighet med varulvarnas tradition kämpade han till sig titeln som alfa genom regelrätt strid. Straszny kom ursprungligen från polska trakter och hade med sig ett nytt flock tänkande, som tog modell efter den organiserade brottsligheten i Östeuropa. Under hans ledning blev varulvarna en allt mer oberäknelig och aggressiv tack vare droger, vilket gjorde att de snart uteslöts ur WATCH. Alfan Straszny fick dock finna sig i att underkasta sig Rådets vilja i sista hand, men tilliten till varulvarna var vid det laget förlorad.

Under åren blev vittnenas närvaro i Rådet mer kännbar. Under ledning av Sara Anttila formades de till en organiserad och disciplinerad styrka, som tog över WATCH i sin helhet. Under denna tid kom också vittnena att öka i antal, och genom erfarenhet i strid utvecklade de snart nya krafter och färdigheter som ingen tidigare kunnat ana. WATCH:s huvudsakliga uppgift blev, förutom att hålla ordning, även att jaga magiker. Man hade inte glömt den skada och det lidande som magikerna åstadkommit, och hädanefter skulle ingen magiker någonsin sätta foten i Österbotten. En belöning utfärdades på magiker, döda eller levande, och på information som kunde leda till deras infångande.

Under allt detta hade väldigt lite uppmärksamhet riktats mot fae-väsendena. De hade sina egna problem i sin hemvärld Fae. Kistan, som förvarades i Fae, hade spridit korruption omkring sig och förgiftat sin omgivning. De första som föll offer för kistans mörka inflytande var dess väktare, Faes knektar. Sedan knektarna växt sig starka på kaosmagi och slitit sig från sina tidigare eder, hotade de snart resten av Faes befolkning. Efter en stor sammandrabbning på maktens fält mötte Faes furste och de fyra husens härskare gemensamt de korrumperade knektarna och deras hantlangare. Resultatet blev ett förkrossande nederlag för de icke-korrumperade fae-väsendena. De tvingades fly hals över huvud ut ur Fae och stängde Faes gränser bakom sig, så att inget korrumperat väsen skulle kunna följa efter och avsluta masslakten som påbörjats. Fram till dags datum lever fae-väsendena i den mänskliga världen som flyktingar. De kämpar med att bibehålla sin natur som väsen, samtidigt som de tvingas anpassa sig till sin nya omgivning.

2017–2018

Den övernaturliga befolkningen i Österbotten lever fortsättningsvis i ett tillstånd av påtvingad fred och tilltagande förföljelse. Allt hårdare lagar och begränsningar har införts för fae, varulvarna och vampyrerna. Missnöjet mot Rådets inblandning i allt som sker i natten är märkbar och tilltar för var dag som går, även om ingen säger något. Man vet att öppen kritik av Rådets politik skulle leda till att man hamnar i händerna på WATCH. Mer än en vampyr, varulv, fae eller för den delen människa har försvunnit spårlöst, sedan de yttrat sin kritiska eller upproriska åsikt om Rådet.

Som om det inte var tillräckligt har de icke-mänskliga grupperna allt svårare att leva som deras natur kräver. Deras friheter har begränsats, deras territorier förminskats och deras vardagliga existens är under ständig granskning av Rådets utsända företrädare. Minsta övertramp noteras och rapporteras. Följderna kommer snabbt och obarmhärtigt därefter. I hopp om att själv undgå bestraffning börjar man anklaga varandra, med mindre och mindre skillnad för om det som sägs är sant eller inte. Det är ett effektivt system, som sakta undan för undan nöter ner allt motstånd.

Samtliga fraktioner i Österbotten, med undantag av vittnena, har börjat få nog. Någonting behöver göras, innan det är för sent. Den enda fråga är: Vad kan man göra och vem kan göra någonting mot Rådet och WATCH?