Vampyrer

Bakgrund

Vampyrer är inte en naturlig del av världen. Deras historia går tillbaka till en serie kraftfulla magiska experiment för ungefär 4500 år sedan. Magiker försökte skapa evigt liv genom att förvandla levande offer till levande döda. Händelsen resulterade i ett blodbad som krävde livet av alla närvarande, magikerna inräknade, eftersom de nyskapade vampyrerna hade en väldig törst efter färskt blod. De saknade all självkontroll och var ytterst aggressiva. Det enda som kunde hålla dem borta var solens strålar.

Från första början blev vampyrerna både fruktade och hatade av dåtidens människor och varelser. De kom om natten och dräpte urskillningslöst. De kunde även skapa fler vampyrer enligt eget tycke. Ett par hundra år efter vampyrernas skapelse blev de till slut så många att de började hota allt levande. Detta ledde till öppet krig mot vampyrerna, ett krig som enade alla andra folk och varelser mot nattens horder.

Vampyrerna har med tiden lärt sig att dels behärska sin blodslust, dels existera i det mänskliga samhället utan att bli upptäckta. De håller sig gömda och jagar med list och omsorg för att inte bli påkomna. Vampyrerna har lärt sig att deras antal inte kan svälla oändligt, utan måste begränsas så att de kan leva på sin omgivning. De använder mörkret till sin fördel och frodas i det dolda. Samtidigt gror också deras hat mot de övriga varelserna, främst mot varulvarna som stridit mot dem. Varulvarna ser vampyrerna som ett starkt hot mot den naturliga världen, och som möjliga rivaler, på grund av vampyrernas styrka och list. Men hämnden skall bli ljuv en dag, och det finns hela evigheten att planera den.

Till denna dag existerar vampyrerna i mänskliga samhällen, antingen mitt bland dem eller i utkanten av människornas små samhällen, städer och byar. Som den utmärkta jägare vampyren är, har den utvecklat strategier för att förbli oupptäckt. Den kanske viktigaste av dem är att inte avslöja sin verkliga existens för människorna.

Nutid & vampyrsamhället

För ungefär 1000 år sedan, när vampyrerna kommit ut ur sina gömställen och åter sällade sig till människornas domäner, var det vanligt med mindre vampyrgrupper på 20—40 individer i större städer. Numera är grupperna mindre per bosättning, med undantag av storstäder såsom New York, Kairo och New Mexico, där det kan finnas hundratals vampyrer. En vampyrgrupp på en mindre ort kan variera i storlek från 1 till 10 individer. I större städer kan det finnas rivaliserande vampyrsamhällen, men sällan under någon längre tid, eftersom det starka samhället tar ut det svagare.

Vampyrernas samhälle har många drag som påminner om människornas. Det finns de som styr och de som lyder. Ledarna för vampyrerna kallas för matriark eller patriark. Vampyrer anser att det är viktigt med en stark ledare som kan ge klara besked och styra med en fast hand. Detta medför oftast att det är en äldre vampyr som styr, men det är ingen självklarhet. Ifall en ledare visar sig vara inkapabel att sköta sin uppgift eller på något vis inte är tillräckligt kunnig, utses någon som är mera lämpad.

Allt eftersom tiden går kan det hända att vissa ideal framträder. Dessa ideal brukar spjälka samhällen i grupperingar, beroende på vad de eftersträvar.

En viktig del i vampyrsamhället är tjänarna. Dessa är undantagslöst människor, som blivit lovade vad de än åtrår i utbyte mot deras villkorslösa lojalitet. Att vampyrerna dessutom kan manipulera de levande gör att vampyrsamhällen oftast har en hel mänsklig samhällsstruktur runt sig att falla tillbaka på. Dessutom slipper de utföra grovjobb och behöver inte gå långt efter blod.

Med respekten och makten som matriark eller patriark kommer tunga ansvar. Till dessa hör bland annat att trygga den ekonomiska tillväxten i ett område och att försäkra sig om att det finns riklig tillströmning av människor och blod. En viktig sak med detta är att det aldrig får bli för många vampyrer på ett område. Finns det för många vampyrer riskerar man att bli avslöjad, och det får inte ske.

Styrkor

Vampyren är en skapelse som drivs av en magisk kraft, vilken gör att blodet som vampyren dricker förvandlas till energi som vampyren behöver. Dels upprätthålls det eviga livet, dels omvandlas energin till förmågor.

De mest grundläggande förmågorna är styrka, snabbhet och förmågan att snabbt läka sår. Utöver detta har vampyren också krafter som kan påverka känslor hos människor och vissa andra levande varelser. Som nyskapad har vampyren inte särskilt stor kontroll över någonting, inklusive sig själv. Med åldern lär sig vampyren att kontrollera och använda sina förmågor.

Vampyrerna kan också skapa nya vampyrer. Detta sker genom att skaparen dricker anhängarens eller offrets blod till dödens rand. Sedan låter skaparen vampyrblodet rinna tillbaka i den döendes mun. Det nya blodet söker sig genom den döendes kropp och livnär sig på organen. Döden följer kort därpå och en ny vampyr är född. Nyskapade vampyrer är mycket törstiga och svåra att kontrollera. Först efter att förtärt blod återfår de någon form av kontroll över sig själv.

Svagheter

Blod är nödvändigt för att vampyren ska kunna överleva. Ju äldre vampyren blir, desto bättre kan den tillgodogöra sig blodet som den dricker, men speciellt unga vampyrer behöver mycket blod. Allt blod duger, såväl från människor och djur som från andra vampyrer. Utan blod blir vampyren svagare, ända tills den faller i en drömlös dvala.

Vampyrerna måste vila under dagen, skyddade från solen ljus, eftersom solljuset är deras värsta fiende. Skulle en vampyr vara tvungen att vara ute i solen någon längre stund skulle den brinna upp. Detsamma gäller om vampyren utsätts för öppen eldslåga. Ju äldre vampyren är, desto lättare förtär lågorna eller solljuset vampyrens kropp.

Magin, som möjliggör vampyrens odöda liv, sitter i vampyrens hjärta. Genom att förstöra hjärtat skingras magin och vampyrkroppen förstörs i snabb takt. Hjärtat är ofta skyddat och bröstkorgen biologiskt förstärkt, vilket gör det utmanande att komma åt med påle eller annat vapen.

Aktuella händelser

Efter Stormnatten har vampyrerna fått uppleva hur de gradvis har blivit fråntagna den makt och den kontroll som de en gång haft i Vasa och Österbotten. Även om antalet vampyrer i området har stabiliserats och en handfull nya vampyrer har skapats och flyttat till området, har vampyrernas grepp om området aldrig varit sämre. Anklagelser riktas till höger och vänster inom gruppen, men också mot Rådet som styr. Många upplever ett ökande missnöje gentemot Rådet och dess sätt att behandla vampyrerna och de övriga övernaturliga grupperna i området.

Bland vampyrerna sprids det också ett rykte om att vissa utvalda vampyrer har bildat en egen elitgrupp. Syftet med denna grupp är inte ännu allmänt känt, men många tror att det är för att motarbeta Rådets verksamhet. Andra menar att det är en religiös grupp med syfte att få till stånd vampyrernas frigörelse från blodets lockelse och förbannelse.