Odöda

De odöda kan grovt delas in i spöken (själar utan kropp) och gengångare (vandrande lik), samt vampyrer. Nedan behandlas de två första grupperna.

Spöken

Natur

Spöken är de kroppslösa själarna av döda människor. En människas själ stannar kvar i den levande världen ett litet tag efter sin död, men oavslutade uppgifter eller starka känslor vid dödstillfället kan göra att själen vill hålla sig kvar. Istället för att försvinna till dödsriket, förankrar sig själen till ett föremål som den har en nära koppling till. Spöket blir sedan kvar vid dödsplatsen tills ankar föremålet flyttas eller förstörs eller att spöket efter lång tid till slut tynar bort.

Vanligen är spöken osynliga för dödliga varelser, men om spökena har tillräcklig kraft, eller ifall energi utifrån förstärker dem, kan de manifestera sig i synlig form. Spöken kan se andra spöken ifall dessa finns på samma plats, och även kommunicera sinsemellan. Eftersom spöken är fokuserade på sitt eget öde har de ändå sällan orsak att prata med varandra. Däremot är de i regel mycket intresserade av att försöka få kontakt med de levande för att få hjälp att lösa det som lämnat ogjort.

Styrkor och svagheter

Eftersom spöken är döda och saknar kropp kan de inte skadas av fysiska föremål. De är inte hindrade av väggar eller dörrar, annat än om det är knutet till deras öden: en fånge som har dött i sin cell varken kan eller vill lämna den. Beroende på hurudan anden var i livet, kommer denna att ha olika slags krafter som spöke. Till dessa krafter räknas exempelvis elektromagnetisk störning, temperatursänkningen i rum, hemsökning av drömmar, kontroll eller besittning av de levandes kroppar, skapande av bilder från en svunnen tid och telekinesi. Användning av sådana krafter tär på spökets energi, även kallad vigor, vilken kan ta en lång tid att få tillbaka.

Spökets största svaghet är det föremål som är dess ankare. Om ankaret förstörs kan spöket inte längre hålla sig kvar på platsen. Skulle ankaret föras från platsen spöket dog på, kommer spöket att följa med. Förutom ankaret finns det också ett antal magiska föremål och krafter som kan skada ett spöke och förstöra det. Ett skadat och plågat spöke kan dock bli till en poltergeist, vilket mångfaldigar dess krafter och ger det en ohelig smak på död och förstörelse.

Aktuellt

I trakten ryktas om ett hus som ingen vågar närma sig. Det sägs att där redan skett några mystiska försvinnanden, men inga kroppar har ännu hittats. Ser man tillbaka på husets historia har huset i ett skede fungerat som ett fängelse för krigsfångar. Det spekuleras i folkmun att vissa av dessa fångar aldrig lämnade huset, varken som levande eller döda.

Anhöriga, som har vakat över släktingar på dödsbädden, har kunnat snappa upp mumlande budskap just innan dödsögonblicket. Någonting om ”tusen själar fångna inuti” och ”korpen med fjädrar som knivar”. Dessa budskap bleknar dock i jämförelse med de massiva kramper som följer just innan döden.

Gengångare

Ursprung och natur

Gengångare är döda kroppar, vilka animeras genom magi, vanligtvis utförd av en magiker. Ordet gengångare betyder uttryckligen ”en som går igen”, men i populärkultur går de även under namnet zombier. Hur mycket som kvarstår av det som en gång var en levande varelse beror på kroppens skick, hur länge den varit död och hur skicklig magikern är. Traditionellt har dödsmagin använts mest i krigstid, för att skicka döda soldater tillbaka in i strid.

Magikern som rest gengångaren har också förmågan att styra den. Gengångaren kämpar mot magin och försöker döda sin skapare, för att på så sätt återvända till vilan. Skulle magikern dö eller lämna gengångaren kvar, kommer denna att fortsätta hemsöka trakten så länge som magin finns kvar i den eller tills kroppen förstörs på naturlig väg. Gengångaren följer då sina mest primitiva instinkter, av vilken äta och jaga är främst. Att gengångare skulle föredra hjärna framför andra delar av sina byten är en myt. Kött är kött.

Styrkor och svagheter

Gengångarens döda natur gör dem motståndskraftiga mot det mesta. Endast halshuggning eller förstörande av huvudet är garanterat att genast stoppa gengångaren. Eftersom gengångare varken känner smärta eller utmattning, inte behöver andas eller vila, är den en fruktansvärd motståndare. Magin i gengångaren omvandlar det som gengångaren äter till magisk energi, vilket gör en välgödd gengångare fysiskt stark. Energin kan dock inte hela gengångarens skador. Eftersom gengångarens kroppar är i olika stadier av förruttnelse, är de också grogrund för en uppsjö av sjukdomar. Levande varelser som blir bitna eller rivna av gengångare kommer oftast att bli svårt sjuka och i värsta fall dö ifall de inte får snabb läkarvård. Få personer som blir attackerade av gengångare kommer undan med livet i behåll.

Sina styrkor till trots är gengångare begränsade. Den döda kroppen rör sig långsamt och gengångare har inte mycket finmotorik. De vandrande döda är oftast styrda och det tar länge för dem att reagera på nya omständigheter. Är det frågan om en grupp gengångare, faller dessa vanligen tillbaka på sina grundläggande instinkter, vilket är att attackera, också om detta skulle leda till deras undergång. Denna brist på självbevarelse och oförmågan att läka skador gör att gengångarens kropp slutligen går sönder, om inte annat så som följd av förruttnelse.

Aktuellt

Lokala tidningar upprörs av upprepade fall av gravskändning i Österbotten. Det verkar som om flera gravar, vanligen i utkanterna av gravgårdarna, har blivit uppgrävda och kistorna plundrade på sina innehåll. Det verkar som om förövarna föredrar nyare gravar. Man har spekulerat i att det beror på att jorden är lättare att gräva i. En annan gemensam faktor är att alla de begravda tycks ha varit medelålders när de dog. Polisen efterlyser uppgifter från allmänheten som kan leda till gripandet av dessa gravplundrare och likskändare.

Vasa centralsjukhus har fått ta emot patienter som lider av en mystisk sjukdom man inte tidigare stött på. Till sitt yttre påminner den om pest, men inget penicillin eller annan antibiotika tycks bita på sjukdomen. Gemensamt för alla insjuknade är något slags sår på kroppen. Såret i fråga är kraftigt infekterat. Ännu har ingen av de smittade dött, men enligt läkarna är det bara en tidsfråga. Innan man vet huruvida sjukdomen är smittsam, håller man patienterna isolerade i en hastigt konstruerad och avspärrad avdelning på sjukhuset.

I den övernaturliga befolkningens skara talas det om att det finns ett oheligt föremål med förmågan att uppväcka de döda. Enligt rykten skulle föremålet ursprungligen ha använts i Solf 2009, varefter det på omvägar hamnat i händerna på endera vampyrer eller vittnen, beroende på vem man lyssnar på. Rådet dementerar alla uppgifter om att ett sådant föremål skulle existera.