Kaosvarelser

Bakgrund

Vetenskapen har beräknat att den materia vi känner (stjärnor, planeter och annat som flyter omkring i rymden) på sin höjd utgör 4 % av universums innehåll. Resten är mörk materia och mörk energi. Vanligen ogenomträngliga barriärer mellan världar separerar materia och mörk materia från varandra, vilket lämnar den mörka materian i ett plan av existens vi kallar för kaosdimensionen. Det är en kall ytterverklighet, där materia och energi genom en virvlande spiral sugs ner i ett gapande, omättligt hål i kaosdimensionens mitt.

Ur kaosdimensionens mörka materia och mörka energi har skapats något som i sin bredaste bemärkelse kunde definieras som liv. Dessa varelser besitter, i enlighet med deras födelseplats, en evig hunger och passion att förstöra all materia.

Under Stormnatten 2010 blev en kaosdemon frisläppt i Kvevlax, Österbotten. En magiker trodde sig kunna kontrollera demonen genom sin magi och öppnade därför den kista som sedan urminnes tider fungerat som demonens fängelse. Demonen hann utplåna såväl magikern som en stor del av det närvarande övernaturliga folket, innan en portal slutligen kunde öppnas och demonen tvingades retirera till kaosdimensionen genom den. Ett fae-väsen vid namn Donovan Helgon offrade sedan sig själv för att stänga porten, och därmed var världen räddad från demonhotet för den gången.

Demoner

Från redogörelser om Stormnatten och den frånlidna magikerns anteckningar i boken Lemegeton har man kunnat kartlägga att demoner har ytterst få begränsningar. Exempelvis är det tvivelaktigt huruvida det finns något sätt att förstöra eller döda en sådan varelse. Deras krafter är närmast obegränsade och ytterst destruktiva till sin natur. Enligt berättelserna från de överlevande från Stormnatten, är det väldigt osannolikt att det skulle gå att resonera med demoner. För vad kan väl en vanlig dödlig erbjuda en varelse av kaos?

Djävlar

Bakgrund och natur

Djävlar är också komna ur kaosdimensionen, men är till sina krafter betydligt mer begränsade än demoner. Deras aptit för förstörelse är heller inte densamma, utan de kan närmast beskrivas som impersonifierad illvilja. Genom att överta mänskliga kroppar njuter djävlarna av att leka med mänskligheten. Under djävlarnas inflytande blir människorna sina egna värsta fiender och störta sig själva och andra i fördärvet. Skulle människorna så tända eld på hela världen, skulle djävlarna skrattande dansa i skenet från lågorna. Faktum är att deras skratt är deras främsta kännetecken och de kan inte hålla tillbaka det när de blir upphetsade.

Djävlar saknar fysiskt väsen. De använder sina immateriella själar att ta över andras kroppar och styra dem. Värdkropparna kan försöka motstå sin fripassagerares influenser till en början, men ju längre djäveln är närvarande i kroppen, desto mer fullständig blir dess kontroll. När djäveln har lekt färdigt med värdkroppen hoppar den över till en ny och lämnar den gamla kroppen vind för våg med sina skador och men.

Den allmänna teorin är att en djävuls växling från en kropp till en annan kräver någon form av fysisk beröring. En värdkropp som varit besutten av en djävel kommer att ha lidit viss korruption, vilket påverkar såväl värdens hälsa som personlighet. Alla dokumentationer pekar på att djävlarna föredrar att överta kropparna av levande varelser. Att djävlarna skulle kunna överta odödas kroppar kan dock inte uteslutas helt.

Djävlarna har funnits i vår värld mycket länge. De ligger bakom många fenomen i samhället idag, såsom självmordsbombningar, skolskjutningar, folk som mördar sina nära och kära och sedan vaknar upp utan att veta vad som hänt, för att nämna några exempel.

Djävlarna har ursprungligen kommit till verkligheten genom magikers åkallanden. Syftet var att tvinga djävlarna att tjäna magikerna, eller att stjäla djävlarnas krafter. Med tiden har magiker lärt sig att det är ytterst få saker de kan tvinga en djävel att göra. Lärdomen har varit dyrköpt och nutida magiker vet att skydda sina egna kroppar mot djävlarnas krafter.

Emellanåt kan en djävel stanna upp för att beundra en annan djävels hantverk, men de kommer vanligen inte väl överens med varandra. Djävlarna i världen har aldrig varit många till antalet.

Svagheter

Djävelns största svaghet är djäveln själv. I sin förvridna personlighet samlar djäveln vanligen på principer och föreställningar som begränsar dess agerande. Djävlarna studerar och influeras av den mänskliga kultur där de håller till och modifierar sitt beteende efter den kulturens förväntningar.

Djäveln behöver alltid en värdkropp, som förankrar dess väsen vid den materiella världen. Odödas kroppar styrs i regel av magi, som lämnar litet eller inget rum för djävlar att åka friskjuts på. Fae-väsen består å sin sida av en idé, som har gjorts solid genom magi. Det går inte att sära på själ och kropp för ett väsen, för det är ett och samma. Det här gör att fae-väsen vanligen inte kan övertas av djävlar. Således föredrar djävlar levande människors och djurs kroppar. Kroppens storlek saknar betydelse, men djäveln är delvis begränsad av värdkroppens kapacitet, både fysiskt och mentalt.

Som immateriella varelser kan djävlarna se den materiella världens uppbyggnad in till minsta partikel. Till följd av detta har djävlar en viss fallenhet för att förstå och motstå magisk påverkan. I sig kunde en djävel lära sig att bruka magi, men detta skulle inte ske annat än i nödfall. Djävlar föredrar att manipulera och ljuga. Således är det inte otänkbart att det skulle finnas magi som skulle kunna fånga och rentav förstöra djäveln. Det som kan binda demoner, kan med säkerhet också binda djävlar.