Kapitel 3: Till sista blodsdroppen

Varelsen som jagade dem verkade endast ha ett syfte: att förgöra alla vampyrer. Varifrån den kommit och vad den var för något, kunde man endast gissa sig till. 

Alla Fae-varelserna hade försvunnit från Vasa och Jazzfinger Club låg i ruiner. Ryckten florerade om att varulvarna hade lyckats frita sig från slavbojorna Vittnena hade placerat på dem. Det såg ut som om Vittnenas järngrepp om Österbotten äntligen började avta. Ack så fel man kunde ha. Vittnenas vrede var omättligt och riktades nu med förnyad kraft mot de kvarlevande vampyrerna. I en handvändning var ingen plats längre säker och vampyrerna fick fly för brinnkära livet. En efter en blev de hittade och förvandlade till aska. Nu finns det endast en handfull vampyrer och tjänare kvar vilka har lyckats hålla sig undangömda och vid liv, för stunden. 

Samtidigt som desperationen ökar, väcks en svag låga av hopp och en möjlig räddning. Viskningar om ett uråldrigt dokument med nyckeln till frigörelsen från blodets bojor börjar cirkulera. Vissa hoppas på att man kunde skapa en allians med varulvarna eller fae, men ingendera har synts till på månader. Andra menar att den enda lösningen är att slå till mot Vittnena och antingen förgöra dem eller förgås i processen. Ett är dock säkert, det finns en förrädare ibland dem, men vem är det?  

Varelsen som jagar dem närmare sig och det finns snart ingenstans att fly till. Hoppet började vara ute för dem. Det var dags att fatta snabba beslut ifall man ville överleva natten, som kunde vara deras sista. Frågan var bara: hur långt är man villig att gå för att överleva?

Lajvet handlar om vampyrernas kamp om att överleva och deras försök till att hitta lösningar på de situationer som uppstår under lajvet. Vi strävar efter att skapa en gemensam lajvupplevelse där vampyrerna och deras anhängare tillsammans behöver lösa problem och konflikter samtidigt som de flyr och strider mot det konstanta hotet av förgörelse. 

Lajvet kommer att ha ett förutbestämt händelseförlopp som ger utrymme för karaktärernas val och ger spelarna möjlighet att styra lajvets utveckling och det sociala spelet deltagarna emellan. Slutet är dock öppet och beroende på spelarnas val kan det leda till alternativa slut. Händelseförloppet är främst förutbestämt i fråga om att lajvet kommer att utspela sig på tre olika platser och att man förflyttar sig från punkt A till B och slutligen till punkt C. Detta innebär att en del av lajvtiden kommer att utspelas i mindre grupper och i bil. Spelet i bilarna kan vara IN-game eller OFF-game beroende på var spelarna önskar och är i behov av för stunden.

Vår vision med lajvet är att skapa en blandning av överlevnad, intrigspel och problemlösning i intensiva situatione vilka utmanar spelarnas och karaktärernas kreativa tänkande och sociala samspel samtidigt som man utforskar vampyrernas natur och hur det onaturligt långa livet formar ens tänkande. Samtidigt handlar lajvet om att hitta lösningar till det förtryck och de hotbilder om utrotning som vampyrerna står inför innan det är för sent och den slutliga döden väntar en.  

För att få en givande lajvupplevelse är det värt att vara aktiv i det sociala spelet som karaktärerna erbjuder och de händelser och situationer som lajvet erbjuder. Genom att skapa statusspel och bidra med kreativa tankar och lösningar kan nya och intressanta situationer uppstå. Relationsspel är också viktiga, så det lönar sig att skapa relationer, såväl goda som dåliga, med så många av deltagarna som möjligt. För att ge en trevlig spelupplevelse för andra deltagare är det värt att gestalta alla aspekter av din karaktär och hitta nöjet i att gestalta den fullt ut.

FÖRVÄNTNINGAR

Spelledningen förväntar sig att du som är intresserad av att delta i lajvet gör följande saker:


Som spelare kan du förvänta dig följande saker när du anmäler dig:

PRAKTISKT

Witness II: Till sista blodsdroppen arrangeras av Eloria rf.

Lajvet: 15.2.2020
Lajvplats: Meddelas senare. Spelområdet är Vasaregionen.
Åldersgräns: 15
Beräknad lajvtid: 6–8 timmar + förberedelser och debrief
Lajvet pågår cirka: 15:00–22:00
Ankomst till lajvplatsen: 12:00-13.00

Pris: 20€ för medlem av Eloria / 25€ för icke-medlem. Betalningsuppgifter hittar du här.

Förflyttningar: En del av lajvtiden kommer att gå åt till att förflytta sig mellan de olika lajvplatserna med hjälp av bil. Detta kommer att innebära att en del av lajvet kommer att spelas i mindre spelgrupper. Ifall du som deltagare har tillgång till bil och villig att den används under lajvet, vänligen meddela om detta i samband med anmälningen. Som kompensation för detta får du kilometer-ersättning av föreningen i enlighet med den fastställda kilometer-ersättningen på 0,20€/kilometer. 

Mat: Under lajvet kommer det inte att erbjudas på mat, utan det är upp till varje deltagare att själv ansvara för att man äter så att man orkar. Spelledningen kommer endast att förse deltagarna med drickbart fake-blod.

Plats för den frivilliga workshoppen: TaiKons utrymme vid Kasern 11, Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa
Datumen för den frivilliga workshoppen: 8.2.2020
Workshop tid: 10.00-18.00

Minimiantal deltagare: 12 st
Maximiantal deltagare: 20 st

Anmälningen öppnar: 3.1.2020. Anmäl dig här.
Anmälningen stänger: 19.1.2020

Spelledare: Calle Tengman & Victor Svarvars

WORKSHOP

Workshoppen inför lajvet är frivillig att delta i. Under workshoppen kommer deltagarna att få ta del av förberedande övningar och diskussioner kring vampyrernas mentalitet, samhället, nuläge samt huggtandstillverkning. Syftet med workshoppen är att förbereda deltagarna på lajvet, träna på immersion samt improvisation och genom det fördjupa upplevelsen av själva lajvet.  

ROLLER OCH ANMÄLNING

När du anmäler dig till lajvet har du möjlighet att välja en ny eller en gammal roll. För Kapitel 3: Till sista blodsdroppen kommer man att kunna spela varmpyr, tjänare eller NPC. Om du har en vampyrkaraktär som överlevt den första Witness-serien, har du möjlighet att spela den igen. Vänligen meddela om detta i samband med anmälningen. Dessutom kan du meddela ifall du är intresserad av att spela en NPC (non-player character), vilket innebär att du under kapitlet spelar en eller flera karaktärer som kommer in i berättelsen med ett specifikt syfte.

För Kapitel 3: Till sista blodsdroppen kommer spelledningen helt att skriva din roll och den kommer att skickas åt dig efter att du har anmält dig. Rollen kommer att vara omfattande med tanke på intriger och personlighet. Spelaren kan också komma med egna önskemål om rollens utformning.

Ifall du spelar en karaktär från ett tidigare lajv i Witness-världen så kommer spelledningen att uppdatera rollen enligt behov.

ROLLISTA

Till lajvet kan man antingen anmäla sig som något av följande: 

Ifall du har önskemål kring en hurudan karaktär du vill spela, vänligen gör anteckningar kring detta i samband med din anmälan. Roller markerade med rött är tagna eller visar antalet som är anmälda till den typ av roll.

Gamla roller

Nedan listar vi gamla roller som överlevde den första lajvserien 2009–2010 samt tidigare kapitel i Witness II serien. Syftet är att knyta an till det som varit och skapa kontinuitet. Dessa gamla karaktärer kan endast spelas av den spelare som gestaltade dem då. Spelare kan också välja att ha en gammal roll som b-roll, ifall tillfälle ges. Roller markerade med rött är tagna.

Gamla vampyrroller: